Islamitische uitvaartverzekering

De manier waarop een uitvaart plaats moet vinden kan in de praktijk sterk worden beïnvloed door het geloof. Neem nu bijvoorbeeld een Islamitische uitvaart. Hiervoor gelden behoorlijk wat specifieke regels. Voor de oudere generatie geldt dat zij er vaak nog voor kozen om begraven te worden in hun thuisland.

Tegenwoordig stijgt de vraag naar een Islamitische uitvaart in Nederland evenwel sterk. Daarmee kan er ook een toename worden vastgesteld in het aantal aanvragen met betrekking tot een Islamitische uitvaartverzekering. Verschillende uitvaartverzekeraars hebben deze trend ook waargenomen en zijn gestart met het aanbieden van een dergelijke verzekering. Wat je daar nu precies allemaal over moet weten laten we je graag hier op deze pagina ontdekken.

Ga direct naar

Islamitische uitvaartverzekering
Islamitische uitvaartverzekering.

Wat is een Islamitische uitvaartverzekering precies?

Zoals de naam reeds aangeeft is het zo dat een Islamitische uitvaartverzekering zich in de praktijk in het bijzonder richt op het komen te overlijden van een moslim. Dit betekent onder meer dat er altijd sprake is van een begrafenisverzekering. Crematie is voor een moslim namelijk uit den boze. Daarbij is het zo dat er in het bijzonder bij een dergelijke uitvaartverzekering ook vaak rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot repatriëring.

In het bijzonder voor veel moslims van de wat oudere generatie(s) geldt dat zij de voorkeur uitspreken om begraven te worden in hun thuisland. Dat onder meer om tegemoet te kunnen komen aan de globale wens om zeer snel begraven te worden. Vaak willen moslims reeds binnen de 24 uur na het overlijden worden begraven.

Is een Islamitische uitvaart anders dan een Katholieke uitvaart?

Het afsluiten van een specifieke uitvaartverzekering Islamitisch kan een vereiste zijn omdat er toch wel een aantal obstakels zijn die overwonnen dienen te worden wanneer een moslim in Nederland komt te overlijden. Binnen de Islamitische cultuur is het zoals hierboven reeds aangehaald niet meer dan normaal dat de overledene bijzonder snel, namelijk reeds binnen de 24 uur, wordt begraven. In Nederland is het evenwel zo dat de wet op de lijkbezorging dit verbiedt.

Dit is één van de belangrijkste redenen waarom heel wat moslims nog altijd de voorkeur geven aan een uitvaart in het land van oorsprong. Dit gezegd hebbende geldt tegenwoordig wel dat er ontheffing kan worden aangevraagd in Nederland. Dit is dus voor moslims die hier begraven willen worden een positieve ontwikkeling. Zo hoeven ze niet langer gerepatrieerd te worden.

Welke soorten Islamitische uitvaartverzekeringen bestaan er?

Indien je een uitvaartverzekering Islamitische wenst af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat er door het merendeel van de uitvaartverzekeraars hiervoor twee opties worden aangeboden, namelijk:

  • Een natura Islamitische uitvaartverzekering;
  • Een kapitaal Islamitische uitvaartverzekering;

Het is de persoonlijke voorkeur van de verzekeringnemer welke uiteindelijk zal bepalen welk type uitvaartverzekering er precies zal worden afgesloten. In het eerste geval is het zo dat er geen geldbedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. In plaats daarvan wordt ervoor gekozen om de diensten in natura aan te bieden die zijn vereist voor het realiseren van de uitvaart. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de globale kosten een stuk lager zijn gelegen. Het belangrijkste nadeel heeft vooral betrekking tot het feit dat er weinig invloed kan worden uitgeoefend op de geplande uitvaart.

Waarom kiezen voor een kapitaal Islamitische uitvaartverzekering?

De tweede optie waarover je beschikt voor wat het afsluiten van een uitvaartverzekering Islamitische betreft is kiezen voor de zogenaamde kapitaal uitvaartverzekering. In dit geval is het zo dat er een bepaalde verzekerde waarde zal worden uitbetaald aan de nabestaanden. Vervolgens hebben zij de mogelijkheid om dit uitgekeerde bedrag geheel naar eigen inzicht te gaan besteden. Het belangrijkste voordeel van een dergelijke verzekering is terug te vinden in de keuzevrijheid van de nabestaanden. Het belangrijkste nadeel heeft dan weer betrekking tot het feit dat de premie in dit geval doorgaans merkelijk hoger is gelegen.

In het bijzonder wanneer de verzekeringnemer de wens heeft om in het buitenland begraven te worden wordt er vaak gekozen voor deze optie.

Waar dient rekening mee te worden gehouden bij een uitvaartverzekering voor moslims?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald kan er worden vastgesteld dat er in de praktijk sprake is van enkele belangrijke, fundamentele verschillen tussen enerzijds een Katholieke uitvaart en anderzijds een Islamitische uitvaart. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering moslims dient er dan ook rekening mee te worden gehouden dat er verschillende kosten door de nabestaanden zullen moeten worden betaald die ontbreken bij een ander type uitvaart. Denk hierbij concreet aan:

Het is zoals eveneens reeds aangehaald ook zeker niet ongewoon dat er bij een uitvaart van een moslim voor wordt gekozen om de uitvaart in zijn of haar eigen land plaats te laten vinden. Omwille van deze reden geldt voor verschillende uitvaartverzekeraars dat ze ook de mogelijkheid aanbieden om een verzekering af te sluiten voor een binnenlandse evenals voor een buitenlandse uitvaart. Let wel, niet elke uitvaartverzekeraar biedt deze mogelijkheid aan. Dit is één van de redenen waarom het uitvoeren van een grondige vergelijking uitvoeren altijd de moeite waard is.

Het belang van een Islamitische uitvaartverzekering vergelijken

Reeds verschillende jaren neemt de vraag naar een traditionele Islamitische uitvaartverzekering in Nederland sterk toe. Dat heeft er logischerwijs voor gezorgd dat heel wat uitvaartverzekeraars met één of vaak zelfs met meerdere van deze verzekeringen op de proppen zijn gekomen. Het steeds groter wordende aanbod zorgt ervoor dat een Islamitische uitvaartverzekering vergelijken voordat je over gaat tot het daadwerkelijk afsluiten van een verzekering zeer interessant is om te doen.

Niet alleen krijg je op deze manier een goed beeld van het verschil in voorwaarden tussen de verschillende uitvaartverzekeringen, daarnaast wordt ook meteen duidelijk welke partij je de interessantste premie weet aan te bieden. Indien je dus met andere woorden over de hele lijn verzekerd wil zijn van de meest interessante voorwaarden en kosten is het zeker de moeite waard om even een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende Islamitische uitvaartverzekeringen.

Hoe kan je de beste Islamitische uitvaartverzekering vinden?

Islamitische uitvaartverzekering vergelijken
Vergelijk islamitische uitvaartverzekering.

Het uitkiezen van de beste Islamitische uitvaartverzekering is iets waar mensen in de praktijk graag wel wat moeite voor willen doen. Dit gezegd hebbende zijn er best een groot aantal verschillende zaken waar bij stil moet worden gestaan. Voor een uitvaartverzekering voor moslims geldt namelijk dat er voldaan moet worden aan een groot aantal verschillende, specifieke eisen. Een deel van deze eisen hebben we hieronder alvast even opgelijst. Het spreekt echter voor zich dat er ook bepaalde persoonlijke keuzes gemaakt zullen moeten worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan het verschil tussen de natura en de kapitaal uitvaartverzekeringen voor moslims.

In de praktijk is het zo dat heel wat mensen voor het afsluiten van een Islamitische uitvaartverzekering de voorkeur geven aan een uitvaartverzekeraar die op dit vlak reeds over de nodige ervaring beschikt. Dat is perfect mogelijk. Er zijn in Nederland immers tal van verschillende uitvaartverzekeraars terug te vinden die op dit vlak reeds over een aanzienlijke ervaring beschikken.

Het belang van eeuwige grafrust

Zoals reeds aangehaald is het zo dat voor een moslim eeuwige grafrust bijzonder belangrijk is. Dit is ook meteen één van de belangrijkste redenen waarom heel wat moslims er nog steeds voor kiezen om in hun land van oorsprong te worden begraven. Daar wordt de eeuwige grafrust namelijk gegarandeerd terwijl dat niet het geval is hier in Nederland. In Nederland geldt standaard namelijk dat een begraafplaats wordt gehuurd voor een bepaalde periode. Zolang er wordt betaald kan de begraafplaats worden behouden, maar dan eindigt de huurperiode.

Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er steeds meer Islamitische begraafplaatsen worden geopend in Nederland. Voor verschillende uitvaartverzekeraars geldt dan ook dat ze eeuwige grafrust mee opnemen in de Islamitische uitvaartverzekering die ze aanbieden.

Een snelle organisatie van de begrafenis

In moslimlanden is het de normaalste zaak van de wereld dat de overledene binnen de zeer korte termijn van amper 24 uur wordt begraven. Hier in Nederland bestaan daar nog verschillende obstakels voor, maar daar wordt aan gewerkt. Wanneer je een uitvaartverzekering moslims afsluit zal je dan ook kunnen vaststellen dat er steeds vaker aan deze zeer korte periode tegemoet kan worden gekomen. Let wel, voor verschillende uitvaartverzekeraars geldt wel dat ze een slag om de arm houden voor bijvoorbeeld zon- en feestdagen. In hun voorwaarden wordt dan aangehaald dat opbaring in deze (uitzonderlijke) situatie toch een vereiste kan zijn.

Is je (ongeboren) kind meeverzekerd of niet?

Een voor veel ouders, ook binnen de moslimgemeenschap, belangrijk aandachtspunt heeft betrekking tot het al dan niet meeverzekerd zijn van het (ongeboren) kind. Of dat al dan niet het geval is, is in de praktijk sterk afhankelijk van de uitvaartverzekeraar in kwestie. Er zijn wat dit betreft dan ook een aantal belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden. Denk hierbij aan:

  • Is een ongeboren kind jonger dan 24 weken verzekerd?
  • Tot hoeveel dagen na de bevalling is je baby verzekerd?
  • Blijft het kind tot een bepaalde leeftijd (gratis) meeverzekerd of niet?

Zowel voor een standaard als voor een Islamitische uitvaartverzekering geldt dat er doorgaans mogelijkheden zijn om je (ongeboren) kind mee te laten verzekeren. Deze voorwaarden verschillen onderling tussen de uitvaartverzekeraars echter aanzienlijk. Het wordt dan ook sterk aanbevolen om hier speciale aandacht aan te besteden indien je, je kind wenst mee te laten verzekeren.

Let op het al dan niet waardevast zijn van je uitvaartverzekering!

Wanneer je met zekerheid de beste Islamitische uitvaartverzekering wenst af te sluiten zal je ook rekening willen houden met de evolutie die de verzekerde waarde in de verzekering doormaakt. Een uitvaart die tegenwoordig bijvoorbeeld een prijskaartje heeft van 7.500 euro kan over enkele jaren al snel 10.000 euro of meer gaan kosten. Het spreekt voor zich dat er hier rekening mee dient te worden gehouden. Omwille van deze reden is het zo dat heel wat uitvaartverzekeraars een uitvaartverzekering aanbieden die waardevast is. Dat betekent dat de premie die moet worden betaald mee zal evolueren met de mogelijke stijgende uitvaartkosten.

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat bovenstaande niet standaard geldt voor elke uitvaartverzekeraar. De kans bestaat dan ook in de praktijk dat dit niet geldt voor de verzekering die jij hebt afgesloten. Is dit voor jou een absolute vereiste zodat je er zeker van kan zijn dat jouw nabestaanden niet nog met hoge kosten geconfronteerd zullen worden? Dan spreekt het voor zich dat dit een niet onbelangrijk aandachtspunt zal zijn waar je rekening mee zal willen houden.

Een specifieke uitvaartverzekering Marokko afsluiten

Er zijn in Nederland heel wat Marokkanen woonachtig die op een zeker ogenblik overwegen om een uitvaartverzekering af te sluiten. Voor deze mensen geldt dat ze er nog steeds vaak de voorkeur aan geven om een uitvaartverzekering af te sluiten waarbij men wordt begraven in Marokko en dus niet hier in Nederland. Indien jij ook graag een dergelijke uitvaartverzekering Marokko wenst af te sluiten moet je er rekening mee houden dat je gebruik zal moeten maken van een verzekeraar die (indien gewenst) uitvaartondersteuning in het buitenland aanbiedt.

Dat geldt niet voor elke uitvaartverzekeraar. Vaak is het dan ook zo dat er voor een uitvaart in het buitenland slechts een bepaald bedrag wordt uitgekeerd. Dat bedrag zal dan door de nabestaanden (naar wens) kunnen worden benut om de kosten voor de uitvaart (gedeeltelijk) te betalen.

Kan je een Islamitische uitvaartverzekering opzeggen of afkopen?

Net zoals geldt voor een gewone uitvaartverzekering is het ook bij een Islamitische uitvaartverzekering in de praktijk mogelijk om ze op te zeggen. Daarvoor kan je dan doorgaans een keuze maken tussen twee verschillende opties. Zo is het mogelijk om de verzekering die je hebt afgesloten premievrij te maken, maar kan je ze ook laten uitbetalen. In beide gevallen is het mogelijk dat je geconfronteerd zal worden met bepaalde kosten. De hoogste kosten zullen echter doorgaans altijd worden aangerekend wanneer de verzekering wordt opgezegd of afgekocht.

Het premievrij maken van een uitvaartverzekering Islamitisch zorgt ervoor dat er niet langer een periodieke premie dient te worden betaald. Wel moet je er dan rekening mee houden dat het bedrag dat je reeds hebt gespaard niet zal worden uitbetaald. Let op, in het merendeel van de gevallen is het zo dat de opgespaarde gelden voor de uitvaart niet voldoende zullen zijn. Dit betekent dat de nabestaanden alsnog een bepaald geldbedrag zelf zullen moeten betalen.

De beste Islamitische uitvaartverzekering vinden? Vergelijken is de boodschap!

Wanneer je op zoek gaat naar de beste Islamitische uitvaartverzekering zal je kunnen vaststellen dat er op de markt heel wat verschillende mogelijkheden worden aangeboden. Het steeds ruimer wordende aanbod met Islamitische uitvaartverzekeringen zorgt er voor menig aantal mensen voor dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Dat is natuurlijk best vervelend.

Gelukkig heb je de mogelijkheid om een vergelijking uit te voeren. Het uitvoeren van een dergelijke vergelijking kan er in de praktijk voor zorgen dat je meteen de voor jou meest interessante uitvaartverzekering voor moslims kan vinden. Het vergt dus met andere woorden een klein beetje tijd en moeite, maar uiteindelijk levert het je wel met zekerheid de meest interessante verzekering op.