Uitvaartverzekering vergelijken

Voor heel wat mensen geldt dat ze vandaag de dag een uitvaartverzekering willen afsluiten. Het spreekt voor zich dat het afsluiten van zo’n verzekering in de praktijk bepaalde kosten met zich meebrengt. De premie die is verschuldigd voor deze verzekering is in de praktijk beslist niet vastgesteld. Dat betekent dat een uitvaartverzekering vergelijken niet onaanzienlijke premieverschillen aan het licht kan brengen. Denk jij er dus met andere woorden ook over na om een verzekering voor jouw toekomstige uitvaart af te sluiten? Dan is het een stevige aanrader om ervoor te kiezen om een vergelijking uit te voeren. Alles wat je hierover moet weten lees je hieronder!

Ga direct naar

Waarom je potentiële uitvaartverzekering vergelijken?

Er zijn zo goed als geen verzekeringen op de markt terug te vinden waarvoor geldt dat de verzekeringspremie (min of meer) is vastgesteld. Voor elke verzekering waarbij er geen sprake is van een vastgestelde premie geldt dat het interessant is om ze te vergelijken vooraleer één van de verschillende opties af te sluiten. Dit geldt dus zeker voor de uitvaartverzekering. Voor een dergelijke verzekering vergelijken geldt namelijk dat je uiteindelijk met zekerheid zal kunnen stellen dat je zal kiezen voor een exemplaar die jou de beste dekking kan bieden tegen de meest voordelige prijs.

Je potentiële uitvaartverzekering vergelijken is dus in eerste instantie van belang omdat er sprake is van niet onaanzienlijke premieverschillen tussen de verschillende uitvaartverzekeringen op de markt. Dit gezegd hebbende is dat niet alles. Het is namelijk zo dat lang niet elke begrafenis- of crematieverzekering steevast over dezelfde voorwaarden beschikt, in tegendeel. Zo zijn er bijvoorbeeld verzekeringen die repatriëring van het lichaam uit het buitenland dekken terwijl anderen dat niet doen. Dit is slechts één van de vele verschillen waarvan sprake kan zijn. Hier gaan we verder op deze pagina nog veel uitgebreider op in.

Crematie- of begrafenisverzekering vergelijken?

Uitvaartverzekering vergelijken
Crematie of begrafenis.

Er bestaan verschillende benamingen voor een uitvaartverzekering. Zo wordt er bijvoorbeeld in de praktijk ook vaak naar verwezen als zijnde een crematieverzekering en een begrafenisverzekering. In principe gaat het steevast om dezelfde verzekering. Alleen spreekt het voor zich dat de nadruk bij een crematieverzekering is gelegen op het betalen van de kosten die zijn verbonden aan een crematie. Voor een begrafenisverzekering geldt dan weer dat de nadruk uiteraard is gelegen op het regelen van een traditionele begrafenis. Zowel voor een crematieverzekering als voor een begrafenisverzekering vergelijken geldt dat het altijd meer dan de moeite waard is om te doen.

Een begrafenisverzekering vergelijken doe je in eerste instantie voornamelijk om de kosten te kunnen drukken. Dat spreekt voor zich. De premies die door verzekeraars voor deze verzekering in rekening worden gebracht kunnen vrij sterk uiteenlopend zijn. Het is dan ook niet alleen je leeftijd bij intekenen of het bedrag dat je wenst te verzekeren dat een belangrijke rol speelt. Ook de verzekeraar waar je een beroep op doet kan de premie behoorlijk beïnvloeden. In ieder geval, vanuit financieel oogpunt is je begrafenisverzekering vergelijken dus altijd zeker en vast een aanrader.

Hoe kunnen begrafenisverzekeringen inhoudelijk verschillen?

Niet alleen de premie die wordt gehanteerd voor de verschillende begrafenisverzekeringen op de markt kan verschillen. Dat geldt zeker ook voor de inhoud en dan meer bepaald voor de dekkingen van deze verzekering. Het is dan ook zeker van belang om even de exacte polisvoorwaarden van de verschillende begrafenisverzekeringen grondig tegenover elkaar af te wegen. Daarbij zijn er best een aantal zaken waar je aandacht aan zou kunnen besteden. Denk bijvoorbeeld in eerste instantie of de kinderen standaard (tot een bepaalde leeftijd) mee zijn verzekerd of niet.

Eveneens van belang om aandacht aan te besteden is een mogelijke repatriëring. Het komt in de praktijk namelijk best vaak voor dat iemand in het buitenland komt te overlijden. In dat geval spreekt het voor zich dat de overledene naar Nederland moet worden gebracht. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat kosten. Voor bepaalde begrafenisverzekeringen geldt dat zij deze kosten dekken. Dat is echter niet altijd het geval. Ook dit kan dan ook zeker een belangrijk aandachtspunt zijn.

Wanneer je crematie- of begrafenisverzekering vergelijken?

Eigenlijk kan je er op eender welk ogenblik voor kiezen om een vergelijking uit te voeren voor je crematie- of begrafenisverzekering. Dit gezegd hebbende is het echter niet meer dan normaal dat de kosten of premies die door verzekeraars hiervoor worden gehanteerd regelmatig niet onaanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Omwille van deze reden is het algemene advies dan ook om je begrafenisverzekering vergelijken vooral te doen zo kort mogelijk voor het daadwerkelijk afsluiten van de verzekering. Wanneer je dit doet te lang vooraleer de verzekering ook echt aan te vragen is de kans namelijk zeer groot dat de uitkomst van de vergelijking niet langer van toepassing zal zijn.

In lijn met bovenstaande ligt het feit dat er bij een begrafenisverzekering vergelijken ook altijd rekening wordt gehouden met de leeftijd van de potentiële verzekeringnemer. Hoe vreemd het misschien ook mag lijken, wanneer je binnenkort verjaart is het mogelijks altijd goed om daar rekening mee te houden bij het uitvaartverzekering vergelijken. Eén enkel jaartje kan er immers voor zorgen dat je bij een uitvaartverzekeraar in een andere “schijf” belandt. Dit kan een niet onbelangrijke invloed hebben op de verschuldigde premie.

Welke informatie heb je nodig tijdens het uitvaartverzekering vergelijken?

Vooraleer we verder ingaan op waar nu precies allemaal rekening mee te houden bij een uitvaartverzekering vergelijken is het uiteraard een goed idee om even stil te blijven staan bij hetgeen je op vlak van informatie allemaal nodig hebt. Het is in ieder geval altijd goed om even stil te blijven staan bij wat je nu precies van jouw uitvaartverzekering verwacht. Dit maakt het filteren van de verschillende mogelijkheden op de markt toch een behoorlijk stuk eenvoudiger. In ieder geval, zaken waar je zeker op voorhand even over na zal willen denken zijn de volgende:

Informatie tijdens het uitvaartverzekeringen vergelijken
Informatie tijdens het vergelijken.
  • Het profiel van de verzekeringnemer;
  • Het soort uitvaartverzekering waar de voorkeur naar uitgaat;
  • Hoeveel de geschatte kosten voor de uitvaart bedragen;

Door rekening te houden met bovenstaande zal je bijvoorbeeld vrij eenvoudig tijdens het uitvaartverzekering vergelijken kunnen aangeven of jouw voorkeur uitgaat naar een kapitaal of naar een natura uitvaartverzekering. Er zijn ook verzekeringnemers die over een uitgesproken voorkeur beschikken voor een koopsom uitvaartverzekering. Hou er bovendien ook rekening mee dat niet elk profiel bij elke uitvaartverzekeraar terecht zal kunnen. Voor sommige uitvaartverzekeraars geldt namelijk dat ze een maximumleeftijd hanteren van 69 jaar terwijl er bij een andere verzekeraar sprake is van een maximumleeftijd van bijvoorbeeld 75 jaar. Het is dan ook zeer interessant om even je profiel concreet af te toetsen bij de verschillende uitvaartverzekeraars die er bestaan.

Standaard aandachtspunten bij je uitvaartverzekering vergelijken

Bovenstaande brengt ons eigenlijk zowat automatisch bij de standaard punten waar je bij het uitvaartverzekering vergelijken rekening mee zal willen en moeten houden. Het mag ondertussen wel al duidelijk zijn dat de polisvoorwaarden bij dit type van verzekering aanzienlijk kunnen verschillen. Niet alleen de mogelijkheden van de uitvaartverzekeraar spelen op dit vlak een belangrijke rol. Wat namelijk bovendien ook te denken van de eisen waar je zelf over beschikt als verzekeringnemer? In ieder geval, de standaard aandachtspunten waar je rekening mee zal willen houden staan hieronder opgesomd. Zo weet je alvast zeker dat je deze niet over het hoofd zal zien.

1.) Vanaf welke leeftijd kan je een uitvaartverzekering afsluiten?

In eerste instantie zal je er bij het uitvaartvaartverzekering vergelijken rekening mee willen houden dat er door het merendeel van de verzekeraars een minimumleeftijd wordt gehanteerd van 18 jaar. Tot aan die leeftijd is het doorgaans mogelijk om het kind mee te laten verzekeren onder de uitvaartverzekering van de ouders. Dat is op zich natuurlijk zeer interessant, maar helaas wordt dit niet altijd standaard aangeboden. Het is dan ook in de praktijk zeker mogelijk dat een kind niet onder de uitvaartverzekering van de ouders valt, althans niet standaard. Het is dus zeer belangrijk om dit altijd grondig te controleren op het ogenblik dat er een vergelijking wordt uitgevoerd.

2.) Welke maximumleeftijd geldt er voor de uitvaartverzekering?

Het tweede aandachtspunt heeft betrekking tot de maximumleeftijd waarop je een uitvaartverzekering kan afsluiten. Voor deze maximumleeftijd geldt dat er verschillende zaken zijn waar je bij stil zal moeten blijven staan. In eerste instantie is er het verschil tussen de uitvaartverzekeraars. Concreet betekent dit dat je bij de ene partij slechts een dergelijke verzekering kan afsluiten tot aan de leeftijd van 69 jaar terwijl een andere verzekeraar je die mogelijkheid biedt tot aan de leeftijd van 75 jaar of ouder. In het bijzonder wanneer je reeds wat ouder bent is dit uiteraard een niet onbelangrijk aandachtspunt om bij stil te blijven staan.

Voor verschillende uitvaartverzekeraars geldt verder dat ze ook bij het bereiken van de maximumleeftijd alsnog de mogelijkheid willen aanbieden om een uitvaartverzekering af te sluiten. In dat geval zijn de mogelijkheden waar je een keuze tussen kan maken echter doorgaans wel een flink stuk beperkter. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je alleen nog maar kan kiezen voor een zogenaamde koopsom uitvaartverzekering. Voor andere verzekeraars geldt dat ze eenmaal de maximumleeftijd is bereikt geen enkele verzekering meer willen toekennen. Ook op dit vlak is het dus zeer belangrijk om je even grondig te verdiepen in de geldende verzekeringsvoorwaarden.

3.) Is er een medische acceptatie vereist of niet?

Eén van de belangrijkste zaken waar je bij het uitvaartverzekering vergelijken aandacht aan moet besteden heeft betrekking tot de zogenaamde medische acceptatie die mogelijks kan zijn vereist. In de praktijk is het zo dat mensen die een verzekering voor hun uitvaart willen afsluiten altijd vermoeden dat ze daarvoor sowieso een medische acceptatie zullen moeten hebben. Dat is echter niet zo.

Voor het merendeel van de uitvaartverzekeraars geldt in de praktijk dan ook dat ze eveneens over een mogelijkheid beschikken om een dergelijke verzekering af te sluiten zonder dat er daarvoor een medische acceptatie is vereist. In dat laatste geval moet je er echter wel aandachtig voor zijn dat je mogelijkheden voor het afsluiten van een uitvaartverzekering beperkt kunnen zijn.

Is er geen sprake van een vereiste medische acceptatie bij de uitvaartverzekering die je wenst af te sluiten? Heb je daar nood aan, bijvoorbeeld omdat je een chronische ziekte hebt? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat er meer dan waarschijnlijk een bepaalde wachttijd zal worden gehanteerd. Dit betekent concreet dat er bij een overlijden binnen een specifieke termijn geen of slechts een gedeeltelijke uitbetaling door de verzekering zal gebeuren. Dat is natuurlijk een beetje vervelend. Toch kan een dergelijke mogelijkheid voor heel wat verzekeraars wel degelijk interessant zijn.

4.) Hoe gebeurt de uitbetaling van het verzekerde kapitaal?

Wat dit laatste aandachtspunt betreft geldt dat het uitvaartverzekering vergelijken doorgaans duidelijk zal maken dat dit in het merendeel van de gevallen wel hetzelfde is geregeld. Dat betekent dat de waarde van de uitvaartverzekering meteen zal worden uitbetaald aan de begunstigden of nabestaanden wanneer de verzekeringnemer in kwestie is komen te overlijden. Toch loont het uiteraard altijd de moeite om dit even te verifiëren bij het uitvoeren van een vergelijking.

Bijzondere aandachtspunten bij het uitvaartverzekering vergelijken

Bij het uitvaartverzekering vergelijken zijn er best een groot aantal verschillende zaken waar je bij stil zal willen blijven staan. De hierboven aangehaalde aandachtspunten zijn dan ook eigenlijk nog maar het begin. Wanneer je hier rekening mee hebt gehouden zal je standaard reeds een goed beeld hebben gekregen van wat je ongeveer kan verwachten van de beste verzekering voor jouw uitvaart. Dit gezegd hebbende zijn er ook nog een aantal andere punten die zeker niet onbelangrijk zijn. Zou je deze ook graag willen achterhalen? Dan moet je vooral nog even verder lezen!

1.) Zijn kinderen standaard meeverzekerd of niet?

Het lijkt misschien op het eerste zicht een beetje overbodig, maar toch is het dat uiteraard helemaal niet. Het is altijd mogelijk dat er zich bijvoorbeeld een ongeval voordoet waarbij niet alleen de ouders, maar ook de kinderen in één en hetzelfde voertuig zitten en om het leven komen. Uiteraard hopen we allemaal dat een dergelijke situatie zich in de praktijk niet voor zal doen, maar het kan wel degelijk. Voor verschillende uitvaartverzekeraars geldt dat ze ervoor hebben gekozen om kinderen tot aan de leeftijd van 18 jaar automatisch mee te verzekeren.

Dat geldt echter niet voor allemaal. Wanneer dit iets is wat je graag wil is dit alvast een eerste belangrijk extra aandachtspunt waar je bij het uitvaartverzekering vergelijken bij stil zal willen blijven staan.

2.) Is een mogelijke repatriëring verzekert of niet?

Veel mensen houden ervan om regelmatig naar het buitenland op vakantie te gaan. Dat is natuurlijk perfect mogelijk, alleen wat wanneer je komt te overlijden in een ander land? In dat geval is het uiteraard zo dat je nabestaanden je graag terug naar je thuisland zullen willen laten komen. Dat brengt echter vaak niet onaanzienlijke kosten met zich mee. Dit niet in het minst wanneer je bent komen te overlijden in een ver land. Door verschillende verzekeraars wordt er een speciale dekking voor repatriëring aangeboden aan hun verzekeringnemers. Dat is echter niet altijd zo.

Ook dit is dan ook beslist een belangrijk extra aandachtspunt om rekening mee te houden bij het uitvoeren van een vergelijk uitvaartverzekering. Let er wel voor op dat je, je op dit vlak niet dubbel laat verzekeren. Vaak is het immers zo dat ook een doorlopende reisverzekering over een dergelijke dekking beschikt.

3.) Digitale wilsbeschikking en nabestaandenzorg

Het derde punt om rekening mee te houden is er één die toch best wel belangrijk kan zijn. Voor menig aantal uitvaartverzekeraars geldt namelijk tegenwoordig dat ze ervoor kiezen om een digitale wilsbeschikking aan te bieden. Deze maakt het mogelijk voor de verzekeringnemer om verschillende voorkeuren waar hij of zij over beschikt vast te leggen. Denk hierbij aan de voorkeuren op vlak van:

  • Muziek;
  • Teksten;
  • Bloemen;

Bovenstaande zijn uiteraard nog maar enkele voorkeuren. In de praktijk is het op deze manier dan ook mogelijk om ook nog heel wat andere voorkeuren kenbaar te maken. Doorgaans is dit een gratis service die door een uitvaartverzekeraar wordt aangeboden. Echter is het op moment van schrijven zo dat niet elke verzekeraar deze aanbiedt. Wanneer dit iets is wat je graag zou willen hebben dan is dat dus een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden.

Wat met de nabestaandenzorg?

Niet alleen het al dan niet aangeboden worden van een digitale wilsbeschikking is een belangrijk aandachtspunt om bij stil te blijven staan bij het vergelijken van een uitvaartverzekering. Wat namelijk bovendien ook te denken van de zogenaamde nabestaandenzorg? In dat geval is er sprake van een begeleiding die wordt aangeboden door een consulent. Onder meer informeert een dergelijke consulente de nabestaanden over alle zaken die geregeld moeten worden. Dit kan voor heel wat nabestaanden een zeer belangrijke meerwaarde betekenen.

Wanneer je wil dat ook jouw nabestaanden hier aanspraak op kunnen maken is ook dit een belangrijk punt om aandacht aan te besteden. Hier zal je dus graag bij stil willen blijven staan.

Drie redenen waarom een uitvaartverzekering vergelijken een goed idee is

Een vergelijk uitvaartverzekering uitvoeren is in de praktijk interessant omwille van verschillende redenen. Voor menig aantal mensen geldt dat zij denken dat een vergelijking uitvoeren eigenlijk niet echt noodzakelijk is voor een verzekering zoals de uitvaartverzekering. Toch is dat wel degelijk het geval. Er zijn dan ook tal van niet onbelangrijke voordelen aan verbonden. Drie redenen die alvast zeer duidelijk maken dat uitvaartverzekeringen vergelijken de moeite waard is zijn de onderstaande.

Waarom uitvaartverzekering vergelijken belangrijk is
Waarom vergelijken belangrijk is.

1.) Je uitvaartverzekering vergelijken kan eenvoudig en snel

Vergelijk uitvaartverzekeringen in eerste instantie omdat dit op niet alleen een eenvoudige, maar ook op een snelle manier kan gebeuren. Gemiddeld is het zo dat het vergelijken van uitvaartverzekeringen slechts enkele minuten in beslag neemt. Bovendien is zo’n vergelijking ook allerminst complex. Doorgaans zijn er dan ook slechts een handvol keuzes die gemaakt dienen te worden. Denk hierbij niet alleen aan het type uitvaartverzekering die je wenst af te sluiten, maar ook aan jouw actuele leeftijd en het mogelijke bedrag waarvoor je de verzekering wenst af te sluiten.

2.) Het uitvoeren van een vergelijking is kosteloos en vrijblijvend

Het vergelijken van uitvaartverzekering is mogelijk zonder dat er daarvoor bepaalde kosten dienen te worden betaald. Niet alleen zijn er geen kosten verbonden aan het uitvoeren van een vergelijking, daarnaast is het ook geheel vrijblijvend. Door het uitvoeren van een vergelijking hang je dus helemaal nergens aan vast. Beslis je nadien om toch geen uitvaartverzekering af te sluiten? Dan is dat gewoon mogelijk. Er hoeft je dus echt niets te weerhouden om een vergelijking uit te voeren.

3.) Vergelijken betekent altijd besparen

Voor veel mensen misschien wel de belangrijkste reden om te kiezen voor het vergelijken van hun mogelijke uitvaartverzekering heeft te maken met de besparing die op deze manier kan worden gerealiseerd. De premie van deze verzekering is namelijk niet vastgesteld. Dat betekent dat het voor elke uitvaartverzekeraar mogelijk is om zelf te bepalen welke kosten er voor deze verzekering worden aangerekend. Let wel, staar je zeker niet blind op de premie die wordt aangerekend. Vergelijk de premie altijd samen met de voorwaarden van de uitvaartverzekering in kwestie. Alleen door precies dezelfde uitvaartverzekeringen te vergelijken krijg je namelijk een goed beeld van wat nu precies de meest interessante verzekeraar is om een beroep op te doen.

Is regelmatig je uitvaartverzekering vergelijken interessant?

Voor een groot aantal verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden geldt dat het een goed idee is om regelmatig even terug een vergelijking uit te voeren. Dit uiteraard omwille van het feit dat de premie die door een verzekeraar kan worden aangerekend kan verschillen afhankelijk van het jaar in kwestie. Regelmatig opnieuw kiezen voor het vergelijken van uitvaartverzekeringen is in de praktijk eigenlijk niet echt heel interessant. Dat niet in het minst omwille van het feit dat overstappen bij deze verzekering eigenlijk zelden of nooit echt een interessant (financieel) voordeel met zich meebrengt.

Op het moment dat je kiest voor het oversluiten van een uitvaartverzekering zal je er namelijk rekening mee moeten houden dat er een bepaalde afkoop van de bestaande verzekeringsovereenkomst dient plaats te vinden. Dat is op zich doorgaans wel mogelijk, alleen is er in dit geval dan sprake van een verbreking van de verzekeringsovereenkomst. Daarvoor zal de verzekeraar bepaalde kosten in rekening brengen. Onderschat deze kosten absoluut niet. Het is namelijk zo dat deze zomaar een significant deel van je gespaarde bedrag in rook op kunnen doen gaan.

Omwille van het feit dat overstappen met je uitvaartverzekering dus niet zo voor de hand liggend is wordt het in de praktijk ook niet aangeraden om regelmatig terug te vergelijken.

Ook de beste uitvaartverzekering vinden? Dan is vergelijken de boodschap!

Het vinden van de beste verzekering voor het dekken van een bepaald risico is in de praktijk niet zo eenvoudig. Veel mensen vinden dit in eerste instantie wat vreemd. Het is immers toch zo dat het vandaag de dag heel wat makkelijker is geworden om bijvoorbeeld online een verzekering aan te kunnen vragen? Dat is zeker zo. Echter moet er ook rekening mee worden gehouden dat daardoor het aanbod aan mogelijkheden spectaculair is toegenomen. Dat heeft als gevolg dat heel wat verzekeringnemers door de bomen het bos niet meer zien. Het is ook mede omwille van deze reden dat je toekomstige uitvaartverzekering vergelijken tegenwoordig zo belangrijk is.

In eerste instantie lijkt het er mogelijks naar uit te zien dat elke uitvaartverzekeraar voor het verstrekken van een bepaalde uitvaartverzekering dezelfde premie zal hanteren. Dat is echter niet zo. Het spreekt namelijk voor zich dat elke verzekeraar voor zichzelf zal bepalen welk rendement hij wenst te behalen op de verzekering die hij of zij aanbiedt. Het is dan ook voornamelijk omwille van deze reden dat er in de praktijk sprake kan zijn van niet onaanzienlijke verschillen voor wat de premie van uitvaartverzekeringen betreft.

Let wel, om een echt goed beeld te krijgen van de voordeligste verzekering voor je uitvaart dien je uiteraard wel altijd de prijs grondig te vergelijken in lijn met de geldende voorwaarden. Alleen zo krijg je echt een realistisch en glashelder beeld van welke partij jou nu exact de meest interessante uitvaartverzekering aan kan bieden.

In ieder geval mag het duidelijk zijn, jouw toekomstige uitvaartverzekering vergelijken zal er in de praktijk altijd voor zorgen dat je kan rekenen op de meest interessante polisvoorwaarden.