Lifetri uitvaartverzekering

Lifetri uitvaartverzekering
Lifetri uitvaartverzekering.

Lifetri heeft er in het jaar 2018 voor gekozen om Nuvema over te nemen. Voor laatst genoemde geldt dat ze werd opgericht in het jaar 1949 onder de naam ‘Stichting Begrafenisfonds Groningen’. De oprichting vond plaats in Groningen. In het jaar 1958 werd er een naamsverandering doorgevoerd in de ‘Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij‘, korter gezegd ‘Nuvema’. De verzekering zou naar schatting op dat ogenblik ongeveer 300.000 verzekeringnemers hebben geteld. In de zomer van het jaar 2019 werd er door de verzekeraar voor gekozen om verder te gaan onder de naam Lifetri.

Wie een Lifetri uitvaartverzekering wenst af te sluiten kan uitsluitend kiezen voor een zogenaamde natura uitvaartverzekering. De verzekeraar werkt daarvoor samen met een groot landelijk netwerk van uitvaartorganisaties. Ben jij ook geïnteresseerd in het afsluiten van een Lifetri uitvaartverzekering? Dan kan je hieronder alle informatie terugvinden waar je naar op zoek bent!

Ga direct naar

Wat moet je weten over de Lifetri uitvaartverzekering?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven geldt voor de Lifetri uitvaartverzekering dat ze een natura uitvaartverzekering is. Dit betekent concreet dat de kosten voor de begrafenis of crematie zijn gedekt. Tevens is het mogelijk om de laatste verzorging, de bloemen evenals de catering mee te verzekeren. In het merendeel van de gevallen geldt dat er ook nog eens een vrij te besteden bedrag wordt uitgekeerd. Bij het afsluiten van één van de uitvaartverzekeringen van Lifetri zal je kunnen vaststellen dat deze steeds wordt aangeboden op basis van niet alleen de wensen van de potentiële verzekeringnemer, maar ook diens postcode en geboortedatum.

Hoe gebeurt de premieberekening bij Lifetri?

Het berekenen van de verzekeringspremie bij Lifetri gebeurt op basis van de prijzen van uitvaartondernemers in de regio. Dat is nodig omdat de kosten niet overal in Nederland hetzelfde zijn voor een uitvaart. Alleen door hier rekening mee te houden kan er dus steevast een correcte inschatting van de premie worden bekomen.

Wanneer de premie is bepaald zal deze elk jaar door de uitvaartverzekeraar terug worden gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk is dat de premie tijdens de looptijd van de Lifetri uitvaartverzekering zal stijgen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de toekomstig hoger gelegen kosten voor een uitvaart nog steeds perfect vergoed zullen kunnen worden.

Kunnen nabestaanden de uitvaart anders invullen?

Wanneer je beschikt over een Lifetri uitvaartverzekering is het mogelijk dat de nabestaanden de uitvaart anders kunnen invullen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat het bedrag dat wordt uitbetaald is vastgesteld. Door deze manier van werken onderscheidt ze zich ten opzichte van de andere uitvaartverzekeraars die op de markt zijn terug te vinden.

Hoe weet de uitvaartverzekering Lifetri zich te onderscheiden?

De uitvaartverzekering Lifetri pakt het duidelijk anders aan dan andere uitvaartverzekeringen. Er zijn dan ook tal van verschillende punten waarop ze zich weet te onderscheiden. Denk hierbij in eerste instantie aan het feit dat je als verzekeringnemer uitsluitend datgene afsluit wat je zelf wil of nodig hebt voor je uitvaart. Met andere woorden, de verzekering wordt geheel afgestemd op basis van jouw persoonlijke uitvaartwensen.

Voor de begrafeniskosten geldt dat ze steeds worden bepaald aan de hand van de regio waarin de verzekeringnemer in kwestie woonachtig is. Dat is ook nodig, want op die manier wordt voorkomen dat je te veel gaat betalen. De uitvaartkosten kunnen immers afhankelijk van de regio in kwestie niet onaanzienlijke verschillen vertonen. Omdat Lifetri de kosten gaat bepalen afhankelijk van de regio waarin je woonachtig bent is het mogelijk om te voorkomen dat je, je te veel of te weinig laat verzekeren

. Ook dit laatste komt in de praktijk vaak voor waardoor de nabestaanden alsnog een aardig bedrag zelf moeten betalen. Dat kan dus worden voorkomen met een uitvaartverzekering Lifetri. Dit is toch een niet onaanzienlijke extra zekerheid waar je van kan genieten.

Je uitvaartwensen zijn altijd gratis aan te passen

Het spreekt voor zich dat de voorkeur waarover je beschikt met betrekking tot jouw uitvaart doorheen de tijd kan veranderen. Heel wat mensen geven bijvoorbeeld in eerste instantie de voorkeur aan een begrafenis terwijl ze in een latere fase beslissen om toch maar te kiezen voor een crematie. Dat is natuurlijk begrijpelijk en ook geen enkel probleem. Indien jouw uitvaartwensen op een zeker ogenblik zijn veranderd is het mogelijk om dit kenbaar te maken aan Lifetri. Dit kan zonder dat je daarvoor geconfronteerd wordt met vervelende kosten. Het aanpassen van je uitvaartwensen is mogelijk gedurende de volledige looptijd van de verzekering.

Jaarlijkse controle van de premie

Zeer belangrijk is dat de premie die je betaalt voor je Lifetri begrafenisverzekering jaarlijks opnieuw wordt bekeken. Dat is belangrijk omdat er op deze manier wordt voorkomen dat er sprake is van onderverzekering. Het komt bij menig aantal andere zorgverzekeraars niet zelden voor dat de nabestaanden er ondanks een uitvaartverzekering bij het overlijden van de verzekeringnemer achter komen dat deze onvoldoende is verzekerd. Door jaarlijks de premie te controleren en aan te passen aan bijvoorbeeld de gestegen uitvaartkosten kan zo’n vervelende situatie worden voorkomen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de begrafenisverzekering Lifetri?

Voor een behoorlijk aantal mensen geldt dat ze hebben gekozen voor een Lifetri uitvaartverzekering afsluiten. Dat is het gevolg van de interessante voordelen waar je bij deze uitvaartverzekering op kan rekenen. Van belang om rekening mee te houden is bijvoorbeeld dat de uitvaart bij het afsluiten van deze verzekering volledig wordt vergoed. Dat is het gevolg van het feit dat de werkelijke kosten van de uitvaart worden verzekerd en niet de geschatte kosten. Dit laatste is in de praktijk het geval bij een niet onaanzienlijk aantal andere uitvaartverzekeraars.

Bij menig aantal uitvaartverzekeraars is het bovendien eveneens zo dat je er rekening mee moet houden dat je niet beschikt over een vrije keuze van uitvaartbezorger. Dat vinden heel wat nabestaanden toch een beetje een wrang gevoel. Bij een Lifetri uitvaartverzekering afsluiten kan je altijd rekenen op een vrije keuze op vlak van uitvaartverzorger. Ook dat is zeker een mooi voordeel.

Aanmelden voor de Lifetri uitvaartverzekering kan tot 75 jaar

Uitvaartverzekeraars hanteren in de praktijk altijd een bepaalde maximumleeftijd waarop mensen ervoor kunnen kiezen om bij hen een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat is voor Lifetri niet anders. Zij heeft ervoor gekozen om wat dit betreft een leeftijd te hanteren van maximum 75 jaar. Bij heel wat andere verzekeraars is deze maximumleeftijd gelegen op 69 jaar. Ook dit kunnen we dus zeker bestempelen als een extra niet onbelangrijk voordeel waar je bij deze verzekeraar op kan rekenen.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

Voor menig aantal ouders is het belangrijk om te weten of ook hun kinderen mee zijn verzekerd in de uitvaartpolis waarover ze beschikken. Of dat al dan niet het geval is, is afhankelijk van de verzekeraar in kwestie. Indien je ervoor hebt gekozen om een uitvaartverzekering Lifetri af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat kinderen tot aan de leeftijd van 18 jaar gratis mee zijn verzekerd. Wil je dat de uitvaart van je kind ook na het bereiken van deze leeftijd nog is gedekt? In dat geval zal ervoor moeten worden gekozen om een individuele polis voor hem of haar te voorzien.

Zijn er ook nadelen om rekening mee te houden?

Uiteraard brengt een Lifetri uitvaartverzekering afsluiten in de praktijk ook een aantal nadelen met zich mee waar je bij stil zal willen blijven staan. Wat dit betreft kunnen we twee nadelen aanhalen. Het eerste nadeel heeft betrekking tot het feit dat er geen persoonlijk verzekeringsadvies wordt gegeven. Dat vinden veel mensen toch een beetje zonde. Dat is echter niet alles. Daarnaast spreekt het voor zich dat je tijdens bijvoorbeeld het vergelijken van de uitvaartverzekeringen op de markt ook altijd rekening zal willen houden met de kosten die eraan verbonden zijn. Voor deze kosten geldt dat ze bij de begrafenisverzekeringen van Lifetri toch wel wat aan de hoge kant zijn gelegen.

Het gevolg van de hoge kostprijs van een Lifetri begrafenisverzekering is voor een belangrijk deel te wijten aan de hoge distributiekosten. De kosten voor een begrafenisverzekering liggen bij deze verzekeraar dan ook aanzienlijk hoger in vergelijking met de kosten van een crematie verzekering. In de basis is er een maandelijkse premie vereist van 10 euro per maand. Kies je voor één of meerdere extra opties? Dan zal je rekening moeten houden met een nog hoger gelegen premie.

Kan je een Lifetri uitvaartverzekering afkopen?

Het komt in de praktijk vrij vaak voor dat mensen ervoor kiezen om hun afgesloten uitvaartverzekering terug af te kopen. De Lifetri uitvaartverzekering afkopen is in principe perfect mogelijk. Je dient er wel rekening mee te houden dat je in dit geval geconfronteerd zal worden met twee vervelende nadelen. Hierbij kan je concreet denken aan de volgende:

  • De kosten voor je uitvaart zijn door het afkopen uiteraard niet meer gedekt;
  • Er zijn vaak behoorlijk stevige kosten verbonden aan je uitvaartverzekering afkopen;

Ondanks het feit dat een Lifetri uitvaartverzekering afkopen in de praktijk dus wel degelijk tot de mogelijkheden behoort is het nog maar de vraag of dit wel zo interessant is. In het merendeel van de gevallen dien je namelijk rekening te houden met een aanzienlijk financieel verlies. Het spreekt voor zich dat je hier niet al die maanden voor hebt gespaard. Denk dus zeker altijd goed na of er geen andere mogelijkheden zijn dan het zomaar opzeggen van je uitvaartverzekering bij Lifetri.

Hoe interessant is je Lifetri uitvaartverzekering opzeggen?

Bovenstaande zegt het eigenlijk al een beetje. Je Lifetri uitvaartverzekering opzeggen is in de praktijk eigenlijk helemaal niet interessant. Indien je een verzekering die je voor je uitvaart afsluit wenst op te zeggen gaat dit altijd gepaard met niet onaanzienlijke kosten. Voor het merendeel van de uitvaartverzekeraars geldt echter dat ze twee verschillende opties aanbieden, namelijk:

  • Het daadwerkelijk afkopen van de uitvaartverzekering;
  • Het premievrij maken van de verzekering;

In beide gevallen is het zo dat er geen premie meer dient te worden betaald. Het verschil zit hem echter in het feit dat er bij het premievrij maken van de verzekering geen uitbetaling gebeurt. Met andere woorden, de toekomstige uitvaart van de persoon in kwestie blijft verzekerd, maar dan wel uitsluitend voor het bedrag dat reeds werd betaald aan premies. Er dient rekening mee te worden gehouden dat dit bedrag meer dan waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om de kosten in te dekken die verbonden zullen zijn aan de uitvaart die plaats zal vinden. Het restant van de kosten zal dan alsnog door de nabestaanden moeten worden betaald.

Conclusie; de Lifetri uitvaartverzekering kan zeker een optie zijn om te overwegen

Eén van de belangrijkste problemen waar heel wat nabestaanden mee te maken krijgen ondanks het feit dat de overledene over een uitvaartverzekering beschikte heeft betrekking tot de (extra) kosten die alsnog voor de uitvaart moeten worden betaald. Dat is een significant probleem dat heel wat mensen hekelen wanneer iemand komt te overlijden. Lifetri heeft dit probleem goed begrepen en heeft er op basis daarvan voor gekozen om de werkelijke en dus niet de geschatte kosten van de uitvaart te verzekeren. Dat maakt in de praktijk echt een wezenlijk verschil. Ook het feit dat je als nabestaande een volledige vrije keuze hebt op vlak van uitvaartverzorger is mooi meegenomen.

Natuurlijk is het zo dat je bij een Lifetri uitvaartverzekering afsluiten ook stil moet blijven staan bij een aantal kleine nadelen. Echter is het zo dat het ontbreken van persoonlijk verzekeringsadvies en de iets hoger gelegen kosten voor het merendeel van de potentiële verzekeringnemers geen obstakel hoeft te vormen. Het mag dan ook duidelijk zijn, wanneer je van plan bent om een uitvaartverzekering af te sluiten zou het zeker interessant kunnen zijn om daarvoor ook even te gaan kijken in de richting van de uitvaartverzekeraar Lifetri.