Wanneer vindt een uitvaart plaats?

Wanneer vindt een uitvaart plaats?

In het bijzonder voor mensen die voor het eerst worden geconfronteerd met het overlijden van een dierbare geldt dat het veelal niet meteen duidelijk is wanneer een uitvaart nu precies plaatsvindt. In Nederland geldt dat er hiervoor rekening moet worden gehouden met de vastgelegde bepalingen in de zogenaamde Wet op de lijkbezorging.

Welke termijnen daarvoor precies gelden is afhankelijk van de plaats van het overlijden. Er wordt wat dit betreft immers een onderscheid gemaakt tussen overlijdens die plaatsvinden in of buiten Nederland. Welke voorwaarden er in de praktijk precies gelden voor het moment waarop de uitvaart plaats kan vinden ontdek je op deze pagina.

Wanneer vindt een uitvaart plaats in Nederland?

Voor een uitvaart in Nederland geldt dat ze verplicht plaats moet vinden uiterlijk de zesde werkdag na de dag waarop de persoon in kwestie is komen te overlijden. Voor weekends en voor feestdagen geldt uiteraard dat ze niet meetellen als werkdagen. Een uitvaart mag bovendien ook niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na het overlijden. Ondanks het feit dat dit vastgestelde termijnen zijn is het mogelijk dat er hiervan wordt afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de burgemeester op advies van een arts beslist om een langere termijn te hanteren.

Ook het omgekeerde is mogelijk. De verplichting die standaard geldt om een uitvaart niet uit te voeren binnen de 36 uur volgend op het overlijden van de persoon in kwestie kan immers een probleem zijn voor de moslimgemeenschap. Omdat er in Nederland steeds vaker sprake is van een Islamitische uitvaart is het mogelijk om een ontheffing te krijgen. Deze ontheffing moet het dan mogelijk maken om de overledene alsnog binnen de 24 uur te kunnen begraven.

Een uitvaart mag uiteraard ook in het weekend plaatsvinden

Ondanks het feit dat een weekend dus niet meetelt bij het berekenen van de termijn waarbinnen de uitvaart plaats dient te vinden is het wel zo dat de uitvaart in het weekend mag plaatsvinden. Voor veel mensen geldt dat ze dit ook een prettig idee vinden. Ondanks het feit dat er dan vaak hogere kosten moeten worden betaald hebben doorgaans heel wat meer mensen de mogelijkheid om de uitvaart dan bij te wonen.

Wanneer vindt een uitvaart plaats bij een overlijden in het buitenland?

Het gebeurt niet zelden dat iemand komt te overlijden tijdens een vakantie in het buitenland. In dat geval moet er uiteraard rekening worden gehouden met de geprefereerde locatie waar de uitvaart plaats zal moeten vinden. Dient het lichaam bijvoorbeeld over te worden gebracht naar Nederland of niet? Wanneer dat het geval is zal er vastgesteld kunnen worden in de praktijk dat de uitvaart veelal niet plaats kan vinden binnen de vooropgestelde zes werkdagen volgend op het overlijden van de persoon in kwestie. Voor die situatie voorziet de Wet op de lijkbezorging dat de uitvaart zo snel mogelijk moet gebeuren. In deze situatie hoeft er niet specifiek om uitstel te worden gevraagd.

Zal de uitvaart van de persoon in kwestie in het buitenland plaatsvinden? In dat geval dient er rekening te worden gehouden met de lokale wetgeving in verband met overlijdens.